Et historisk dokument

Viljeserklæring om samarbeid  i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Ordførerne i Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron,  Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og Oppland fylke, er enige om:

Ordførerne vil etablere sterkere samarbeid på områder som kommunene i Gudbrandsdalen har til felles, med mål om å bruke ressursene på en bedre måte.

Det er viktig at kommunene i Gudbrandsdalen bidrar aktivt inn i utformingen av en ny fylkeskommune for Oppland og Hedmark.

Samarbeidet som er etablert i Byregionprogrammets fase I og II i perioden 2013-2017 har lagt grunnlag for å rette oppmerksomheten mot felles muligheter og utfordringer ved moderne bosetting: By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping. Som et resultat av Byregionprogrammet skal det jobbes videre med blant annet følgende tiltak: Kommunale råd for deltidsinnbyggere, samarbeid om planstrategi og kommunikasjonskanal for hele Gudbrandsdalen.

I første omgang gjelder samarbeidet saker som det er enighet om etter Gudbrandsdalsmøtet 2017, og som skal til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. I tillegg skal kommunene samarbeide på andre aktuelle samfunnsområder. Ordførerne vil både på kort og lang sikt samarbeide om spørsmål som angår samfunnsutviklingen i hele regionen.

Videre samarbeid organiseres gjennom etablering av Gudbrandsdalstinget. Samarbeid om samfunnsutvikling i hele regionen vil ikke være til hinder for interkommunalt samarbeid. Arbeidet i den enkelte kommune og samarbeid mellom flere kommuner vil alltid være en viktig forutsetning for å få en positiv utvikling.

Lillehammer og Gudbrandsdalen har alt å vinne på å stå sammen. Gjennom godt samarbeid står Lillehammer og Gudbrandsdalen sterkere i møte med sentrale myndigheter, næringslivsaktører, forsknings- og utviklingsmiljøene og andre samfunnsaktører. Det vil styrke samfunnsutviklingen i hele regionen.

Innspill og kunnskapsgrunnlag per 2016 – 2017

Her er arbeidsdokumentet som fanger opp tre viktige faser i BYR 2-arbeidet, fra oppstart fram mot Gudbrandsdalsmøte 2017 Lom 19. og 20. november.

Last ned notatet BYR 2- INNSPILL OG KUNNSKAPSGRUNNLAG (PDF)

Symbol

Notatet viser  hvordan vi har arbeidet med å samle inn kunnskap og meninger om BYR-temaer og kan i det videre arbeidet fungere som et nyttig idé- og kunnskapsgrunnlag.

Notat inneholder tre hoveddeler:

Del 1:  Ei oppsummering av svarene på spørsmål sendt alle Gudbrandsdalskommunene i april i år

Del 2:  Oppsummerte inntrykk etter tre regionale møter i første halvår 2016

Del 3: Kunnskapsgrunnlaget, slik det ble utarbeidet i oppstarten av BYR 2-prosessen 2015/2016

De oppsummerte punktene fra Gudbrandsdalsmøte 2016 Gålå 3. – 4. november  er ikke tatt med i notatet, men du kan finne dem her.

Oppgaver Innovasjonsskole

I løpet av det første halvår 2017 er det gjennomført innovasjonsskole med 30 deltagere fra samtlige 12 kommuner, fylkesmann og Oppland Fylkeskommune. Seks oppgaver ble levert. Du finner dem her (PDF):

 1: Hvordan kan deltidsinnbyggere gis økt medvirkning?

2: Minihyttelandsbyen i Sjåk- utopi eller realistisk?

3: Deltidsinnbyggerens samhandlingsarena i Ringebu

4: Fra gjest til (deltids)innbygger

5: Hyttefolket som grunnlag for lokal utvikling og verdiskaping

6: Bærekraftig og moderne bygging og bruk av fritidsboliger – Innovasjon og samarbeid

Les også denne prosjektoppgave fra innovasjonsskole:  Hvordan legge til rette for utvikling av fritidsboligmarket slik at mest mulig verdier skapes lokalt?

 

Gudbrandsdalsmøte 2017

19. og 20. oktober starter veien videre for Gudbrandsdalen og Lillehammer.

Temaet for årets Gudbrandsdalsmøte er det samme som tema for hele prosjektet: By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping.

Deltidsinnbyggere bor og lever stadig flere dager i året i regionen og de preger fjellet, dalen og lokalsamfunnet i stadig større grad. Hva betyr fritidsinnbyggere for lokalsamfunnet og hvordan kan vi dra mest nytte av hverandre? Dette diskuteres på årets Gudbrandsdalsmøte.

Konkrete forslag illustrasjon gudbrandsdalsmøte

Målet er at vi på slutten av samlingen  kan legge fram et konkret forslag til en felles satsing for utvikling og verdiskaping i Gudbrandsdalen og Lillehammer.

Basert på arbeidet de siste årene har prosjektorganisasjonen i Byregionprogrammet allerede kommet til tre tiltak som kommunene i Gudbrandsdalen kan gjennomføre:

-opprette råd for fritidsinnbyggere, disse skal være et samarbeidsorgan for saker i lokalsamfunnet som berører dem.

-utvikle og etablere en kommunikasjonskanal eller- plattform som inneholder informasjon om for fritidsinnbyggere relevante varer og tjenester, plan- og utviklingsarbeid, arrangementer, osv.

-Samordne neste runde med kommunalt og regionalt planstrategiarbeid.

Disse tiltak er noe av det som skal presenteres og diskuteres på årets møte.

Programmet

Det er satt opp et mangfoldig program. På torsdag er det lagt opp til et åpent møte med korte innledninger og en paneldebatt. Fredagen starter med en kort presentasjon av arbeidet som er gjort de siste årene. Etter det blir det gruppearbeid om veien videre,» x-faktorer «og hvordan vi kan samarbeide. Vi avslutter etter lunsj med presentasjoner fra gruppeprosessen.

Hele programmet og bakgrunnsinformasjon finner du her (PDF)

Vel møtt!

Ber om svar fra kommunene

I Byregionprogrammet foregår det for tiden et viktig registreringsarbeid som omfatter alle kommunene i Gudbrandsdalen. Arbeidet vil munne ut i forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling innen temaet for samarbeidet: «By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping». 

Spørsmålene som stilles tar utgangspunkt i diskusjonene på Gudbrandsdalsmøtet på Gålå i november 2016. Spørsmålene gjengis nedenfor, og vil også bli sendt til nøkkelpersoner i kommunene.

Så snart svarene har kommet inn, vil prosjektgruppa i Byregionprogrammet sammenstille og bearbeide de innkomne resultatene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling i Gudbrandsdalskommunene. Styringsgruppa vil i sitt juni-møte drøfte disse forslagene for så å sende sine tilrådinger tilbake til kommunene og fylkeskommune/fylkesmann/regional stat for administrativ/politisk behandling høsten 2017.

Eventuelle spørsmål om registreringen/spørsmålene rettes til
Aksel Hagen på epost aksel.hagen@inn.no eller mob 91620253.

Moderne bosetting – notat 161031

ByR2-Spørsmål-registrering 170322

Les videre

Stor interesse for moderne bosetting og verdiskaping

Foto: Astrid Kvam Helset

60 personer møtte opp i Lesja kulturhus da forsker Kjell Overvåg orienterte om hvordan lokalt næringsliv kan dra nytte av hyttesatsingen på Bjorli. Sammen med Venabygdsfjellet og Hafjell er Bjorli valgt ut som eksempelområder i Byregionprogrammets arbeid med innovasjon og verdiskaping knyttet til moderne bosetting. En felles rapport for de tre områdene er ventet i løpet av mai 2017.

Lenke til artikler i GD (krever abonnement)

http://www.e-pages.dk/gudbrandsdolen/1029/

http://www.e-pages.dk/gudbrandsdolen/1035/