Ber om svar fra kommunene

I Byregionprogrammet foregår det for tiden et viktig registreringsarbeid som omfatter alle kommunene i Gudbrandsdalen. Arbeidet vil munne ut i forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling innen temaet for samarbeidet: «By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping». 

Spørsmålene som stilles tar utgangspunkt i diskusjonene på Gudbrandsdalsmøtet på Gålå i november 2016. Spørsmålene gjengis nedenfor, og vil også bli sendt til nøkkelpersoner i kommunene.

Så snart svarene har kommet inn, vil prosjektgruppa i Byregionprogrammet sammenstille og bearbeide de innkomne resultatene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling i Gudbrandsdalskommunene. Styringsgruppa vil i sitt juni-møte drøfte disse forslagene for så å sende sine tilrådinger tilbake til kommunene og fylkeskommune/fylkesmann/regional stat for administrativ/politisk behandling høsten 2017.

Eventuelle spørsmål om registreringen/spørsmålene rettes til
Aksel Hagen på epost aksel.hagen@inn.no eller mob 91620253.

Moderne bosetting – notat 161031

ByR2-Spørsmål-registrering 170322

Les videre

Stor interesse for moderne bosetting og verdiskaping

Foto: Astrid Kvam Helset

60 personer møtte opp i Lesja kulturhus da forsker Kjell Overvåg orienterte om hvordan lokalt næringsliv kan dra nytte av hyttesatsingen på Bjorli. Sammen med Venabygdsfjellet og Hafjell er Bjorli valgt ut som eksempelområder i Byregionprogrammets arbeid med innovasjon og verdiskaping knyttet til moderne bosetting. En felles rapport for de tre områdene er ventet i løpet av mai 2017.

Lenke til artikler i GD (krever abonnement)

http://www.e-pages.dk/gudbrandsdolen/1029/

http://www.e-pages.dk/gudbrandsdolen/1035/

 

Innovasjonsskolen: Gudbrandsdalen på skolebenken

img_2562
Over 30 deltakere er med når Innovasjonsskolen starter opp med første samling mandag 21. og tirsdag 22. november. Blant deltakerne på kurset er det to fra hver av Gudbrandsdalskommunene, pluss deltakere fra fylkeskommunen, fylkesmannen og regionkontorene.
Kurset foregår på Høgskolen i Lillehammer, og er koplet opp mot det Byregionprogrammet, der Lillehammer og Gudbrandsdalen deltar med prosjektet «By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping».

Kurset/studiet skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i innovasjonskunnskap, kreative teknikker og læring gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne. Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger i forhold til å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter.

Målgruppa for dette kurset er kommunalt ansatte som arbeider med planlegging og utvikling (rådmann/kommunalsjef, planleggere, næringssjefer, ledere innen helse- og omsorg), samt politikere som er engasjerte i samme type plan- og utviklingsarbeid.img_2556

Program første samling

Har du spørsmål du lurer på knyttet til studiet, ta gjerne kontakt med:
• Kontakt Byregionprogrammet, førsteamanuensis Aksel Hagen, tlf. 916 20 253
• Fagligansvarlig, professor Rolf Rønning, tlf. 61 28 80 00 (sentralbord).

• Administrative spørsmål: Line Kristiansen, tlf. 61 28 81 37

Kontaktperson for Byregionprogrammet: Hanne Mari Nyhus, tlf. 482 45 683

Vellykket samling på Gålå

Om lag 50 personer deltok da ordførere og andre nøkkelpersoner fra hele Gudbrandsdalen møttes til Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3.-4. november.

dsc_0631
Ordførere, rådmenn og andre ressurspersoner fra hele Gudbrandsdalen møttes på Gålå 3. – 4. november.

Gudbrandsdalsmøtet var et arbeidsmøte i Byregionprogrammet. Det var første gang i Byregionprogrammets fase to at alle kommuner og øvrige samarbeidsparter i regionen møttes til informasjon og drøfting om prosjektet generelt og moderne bosetting spesielt.

 

dsc_0635
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og møteleder Olav Brostrup Müller

Hensikten med møtet var å legge et godt grunnlag for videre arbeid for dermed å bedre muligheter for å nå mål som er satt. I det ligger også at møtet skulle ta stilling til hvilke spørsmål og problemstillinger som skal prioriteres innenfor delprosjektet som gjelder kommunenes handlingsrom – tradisjoner/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon.

Målgruppe for møtet var ordførere, representanter for opposisjon, rådmenn, programmets egne kontaktpersoner i kommunene, prosjektorganisasjonens styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe.

Program for Gudbransdalsmøtet 3-4-november

Oppsummering av hovedpunkter

Presentasjoner fra samlingen